Økonomi

Som udgangspunkt lader man oftest afdødes formue betale begravelsen. Hvis der ikke er midler i boet til at dække udgifterne, så er det den person, der bestiller begravelsen, som hæfter for betalingen.

I den forbindelse er der en række tilskud, som det kan være relevant at kende til.
Nogle kommer automatisk til udbetaling – andre kan vi hjælpe med at søge.

 

Begravelses hjælp fra kommunen

Sammen gennemgår vi mulighederne for begravelseshjælp fra afdødes bopælskommune. Vi er gerne behjælpelige med at søge begravelseshjælp og kan udføre denne opgave med afsæt i få, enkle oplysninger om afdødes formueforhold. Begravelseshjælpen vil altid udgøre minimum 1.050 kr., hvis afdøde var født før 1. april 1957.

 

Sygeforsikringen Danmark

Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark, gruppe 1 eller 2, så udgør begravelseshjælpen herfra 1.400 kr. Vi kan være behjælpelige med at søge dette beløb.

 

Gruppe livsforsikring

Gruppelivsforsikring er ofte tegnet gennem en fagforening, men enkelte arbejdspladser tilbyder deres ansatte en sådan forsikring.
Vi har mulighed for at hjælpe med ansøgning om udbetaling af gruppelivsforsikring fra et fagforbund.

 

Efterlevelsespension

Denne pension kan udbetales til den længstlevende ægtefælle i tre måneder, hvis begge ægtefæller er folkepensionister og var samboende ved dødsfaldet.

Efterlevelsespensionen udgør begge ægtefællers pension i tre måneder, dog ændres skatteforholdene således, at der betales fuld skat af afdødes del af beløbet.

Efterlevelsespension udbetales også til samlevende, hvis den efterladte er arveberettiget efter afdøde.

 

Efterlevelseshjælp

Dette økonomiske støttebeløb bevilges i særlige tilfælde, hvor en ægtefælle ikke kan modtage efterlevelsespension og er særligt økonomisk trængt. For at komme i betragtning til dette beløb, så skal man have boet på samme adresse som afdøde i tre år før dødsfaldet. Derudover skal en række forhold vedrørende indtægt og formue være opfyldt.

 

Efterlevelseshjælp–lån i egen bolig

Hvis den efterladte er fyldt 65 år eller får efterløn, pension eller delpension og har formue bundet i fast ejendom, kan man efter særlige regler få bevilget et lån i ejendommen. Lånet skal først betales tilbage ved salg af huset, her dog tillagt renter.

Efterlevelseshjælp udbetales også til samlevende, hvis den efterladte er arveberettiget efter afdøde.

Du kan kontakte Borgerservice i din kommune for at få tilsendt en ansøgningsblanket vedrørende efterlevelseshjælpen. Hjælpen er et skattepligtigt engangsbeløb og kan søges i op til seks måneder efter dødsfaldet.

 

ATP–Arbejdsmarkedets Tillægspension

Som hovedregel indbetaler alle lønmodtagere mellem 16 og 67 år til en ATP-ordning.
I forbindelse med dødsfald vil ATP automatisk sørge for udbetaling til de efterladte.

 

Efterindtægt

Svarende til cirka tre måneders løn og udbetales til efterladte efter funktionær- eller tjenestemandsansat.
Arbejdsgiveren kan oplyse nærmere.

 

Forsikringer

Beløb fra forsikringer indgår i boet, hvis der ikke er indsat en begunstiget modtager af forsikringssummen.
Hvis der er en begunstiget modtager, så skal vedkommende betale bo-afgift af forsikringen uanset den øvrige behandling af boet.

Hvis dødsfaldet er sket som følge af en ulykke, så vil følgende forsikringer kunne komme til udbetaling:

•Ulykkesforsikring

•Arbejdsskadeforsikring (Der udbetales først et overgangsbeløb, senere selve forsikringssummen)

•Ansvarsforsikring (I forbindelse med trafikuheld kan der i en del tilfælde udbetales erstatning til de efterladte, uanset hvem der har ansvaret for ulykken)


Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri